guestbook

0 salvamont - structura ANSMR

Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania

Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania este o persoană juridică de utilitate publică, ce reuneste salvatorii montani din Romania. Asociatia se ocupa de reglementarea activitatii Salvamont in Romania si de pregatirea salvatorilor montani.

Centrul National Salvamont Padina

Centrul nationl salvamont se afla in zona cabanei Padina in Muntii Bucegi pe valea Ialomitei la o altitudine de 1500m.
p1   p2   p3  
Va stam la dispozitie pentru activitati alpine! Contactati-ne la telefon 0372738018

Structura Organizatorică


 Tabel nominal cu membrii consiliului de conducere ANSMR

Nr. Numele si Prenumele Functia
1 MIRCEA OPRIS presedinte
2 MIRCEA BACIU vicepresedinte
3 GYORGY RESIGA vicepresedinte
4 SABIN CORNOIU secretar
5 NICOLAE COJAN pres.com.tehnica
6 CASANDRA MAN pres.com.medicala
7 SERGIU POTRA pres.com.juridica
8 ION SANDULOIU pres.com.avalanse
9 LUCIAN KIELTSCH pres.com.cenzor

Statutul Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din România (A.N.S.M.R.)Capitolul I
Sediu, denumire, scop, obiect de activitate

Art.1 A.N.S.M.R. este organizaţia profesională a salvatorilor montani din România. Asociaţia este o organizaţie neguvernamentală, independentă, nepolitică şi nonprofit.
A.N.S.M.R. este persoană juridică română.
Art.2 Sediul asociaţiei este în Braşov – 500419, str. Panselelor 23, bl.1.
Art.3 Scopul asociaţiei îl constituie:
a) Asigurarea şi menţinerea unui standard profesional ridicat în domeniul activităţii de salvare montană;
b) Perfecţionarea legislaţiei referitoare la salvarea montană din România;
c) Apărarea drepturilor membrilor A.N.S.M.R.;
d) Stabilirea şi îmbunătăţirea relaţiilor profesionale cu organizaţii din ţară şi străinătate.
Art.4 Realizarea scopului propus se va face prin desfăşurarea următorului obiect de activitate:
a) Coordonează din punct de vedere tehnic activitatea de salvare montană din întreaga ţară având dreptul de a emite norme tehnice obligatorii;
b) Organizează examenul de atestare în profesia de salvator montan;
c) Organizează formele de pregătire profesională a salvatorilor montani;
d) Organizează examenele de atestare periodică a salvatorilor montani;
e) Conferă şi ridică dreptul de practică în profesia de salvator montan;
f) Organizează echipe speciale de salvatori montani;
g) Poate desfăşura activităţi de amenajare şi întreţinere a traseelor turistice montane şi a pârtiilor de schi;
h) Organizează activităţi sportive;
i) Editează cărţi, reviste, buletine informative şi orice alte publicaţii;
j) Desfăşoară activităţi cu caracter lucrativ în domeniul salvării montane, al turismului montan şi al sporturilor de iarnă. Fondurile obţinute din aceste activităţi vor fi folosite obligatoriu pentru realizarea scopului stabilit, pentru desfăşurarea acestor activităţi;
k) A.N.S.M.R. poate înfiinţa societăţi comerciale singură sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice. Societăţile vor fi obligatoriu cu răspundere limitată sau pe acţiuni;
l) Colaborează cu alte structuri de salvare în caz de dezastre, calamităţi şi alte situaţii;
m) Desfăşoară orice alte activităţi legate de obiectul principal şi stabilite de adunarea generală.

Capitolul II
Membrii asociaţiei – drepturi şi obligaţii

Art.5 A.N.S.M.R. cuprinde trei categorii de membri.
a) Membrii cu drepturi depline;
b) Membrii onorifici prin propunerea organelor executive;
c) Membrii simpatizanţi.
Art.6 Membrii cu drepturi depline sunt toţi salvatorii montani din România ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor publice Salvamont, indiferent de forma în care au fost angajaţi (contract individual de muncă, contract de colaborare sau voluntariat ori convenţie civilă de prestări servicii), precum şi membrii echipelor speciale organizate de către A.N.S.M.R.
De asemenea, pot fi membrii cu drepturi depline foştii salvatori montani.
Aceştia dobândesc calitatea de membru prin cerere de adeziune aprobată de consiliul de conducere.

Art.7 Poate dobândi calitatea de membru onorific al A.N.S.M.R. orice persoană care, în orice mod, sprijină activitatea de salvare montană din România, are 18 ani împliniţi şi nu a suferit condamnări penale.
Calitatea de membru se obţine prin cerere scrisă, aprobată de organul executiv al A.N.S.M.R.

Art.8 Membrii A.N.S.M.R. au următoarele drepturi:
a) Să aleagă sau să fie aleşi în organele de conducere şi comisiile acesteia;
b) Să se adreseze cu cereri, petiţii sau propuneri, organelor de conducere A.N.S.M.R. în orice probleme personale sau ale asociaţiei.
c) Să participe la adunările, întâlnirile de lucru ale asociaţiei sau ale cercurilor profesionale zonale din care fac parte şi îşi desfăşoară activitatea şi să-şi expună punctul de vedere în probleme legate de activitatea acestora:
d) Să ia parte la activităţile organizate de către asociaţie;
e) Să beneficieze de baza materială a asociaţiei;
f) Membrii asociaţiei beneficiază de facilităţile stabilite de adunarea generală.
Membrii onorifici au aceleaşi drepturi ca şi cei cu drepturi depline, mai puţin cele de la literele “a)” şi “c)”.
Art.9 Îndatoririle membrilor A.N.S.M.R. sunt următoarele:
a) Să participe activ la îndeplinirea scopurilor asociaţiei;
b) Să respecte prevederile statului şi să ducă la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei şi filialelor;
c) Să plătească cu regularitate cotizaţiile de membru A.N.S.M.R.;
d) Să fie exemplu de corectitudine în activitatea profesională, să manifeste o atitudine fermă, civilizată în relaţiile cu turiştii;
e) Să manifeste grijă faţă de bunurile asociaţiei;
f) Să-şi ridice continuu nivelul cunoştinţelor profesionale astfel încât acestea să le permită prestarea unor servicii la nivel internaţional;
Art.10 Pierderea calităţii de membru al asociaţiei. Membrii asociaţiei care au săvârşit abateri repetate de la prevederile statutului sau alte fapte de o gravitate deosebită, pot fi excluşi din rândurile acesteia, după cum urmează:
a) Cei care au săvârşit fapte reprobabile încălcând regulile de convieţuire socială;
b) Cei care nu au achitat cotizaţia timp de un an.
Pentru membrii cu drepturi depline excluderea din asociaţie echivalează cu pierderea dreptului de liberă practică.
Excluderea se face la propunerea Comisiei juridice, de legislaţie şi disciplină, de către Adunarea Generală.
În cazul neachitării cotizaţiei, excluderea se produce de plin drept, fără nici o altă formalitate.

Capitolul III
Organizare. Organe de conducere. Comisii de specialitate

Art.11 Organele de conducere ale A.N.S.M.R. sunt: “Adunarea generală”, “Consiliul de conducere” şi “Comisia de cenzori”.
Art.12 Adunarea generală constituie organul suprem de conducere a asociaţiei. Adunarea generală are următoarele atribuţii principale:
a) Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) Alegerea membrilor consiliului de conducere;
d) Alegerea membrilor comisiei de cenzori;
e) Alegerea şefilor comisiilor de specialitate;
f) Înfiinţarea de filiale;
g) Modificarea actului constitutiv şi al statutului;
h) Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei;
i) Orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut.
Art.13 Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie. Convocarea adunării generale se face la iniţiativa preşedintelui asociaţiei, a consiliului de conducere, la propunerea cenzorilor, în condiţiile legii, sau a cel puţin 1/5 din numărul membrilor cu drepturi depline. Convocarea se face în scris, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru ţinerea adunării. Convocarea trebuie să cuprindă ziua, ora şi locul întrunirii şi să fie însoţită de ordinea de zi.
Art.14 Pentru ca adunarea să fie legal constituită şi să poată lua hotărâri, este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu, din numărul membrilor cu drepturi depline, personal sau prin mandatar. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul, va fi convocată o nouă adunare. La a doua convocare, adunarea va fi legal constituită şi va putea adopta hotărâri, indiferent de numărul membrilor prezenţi.
Art.15 Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul a jumătate plus unu, din numărul membrilor cu drept de vot, prezenţi sau delegaţi. Hotărârile privind modificarea statutului se adoptă cu votul a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot, personal sau delegaţi. Hotărârile de dizolvare a asociaţiei se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor cu drepturi depline.
Art.16 Consiliul de conducere asigură conducerea asociaţiei între şedinţele adunării generale, hotărând în toate problemele care nu revin, potrivit legii sau statutului, adunării generale.
Art.17 Consiliul de conducere este alcătuit din preşedinte, 2 vicepreşedinţi, un secretar, şefii comisiilor de specialitate (tehnică, medicală, juridică, avalanşă) aleşi de către adunarea generală, pentru o perioadă de 4 ani. Pentru perioada 2013-2016, componenţa Consiliului de Conducere este următoarea:
- Preşedinte: Opriş Mircea,
- Vicepreşedinte: Resiga George,
- Vicepreşedinte: Baciu Mircea,
- Secretar: Cornoiu Sabin,
- Şef Comisie Tehnică: Cojanu Nicolae,
- Şef Comisie Juridică: Potra Sergiu,
- Şef Comisie Avalanşă: Sănduloiu Ion,
- Şef Comisie Medicală: dr. Man Casandra
Art.18 Consiliul se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar nu mai puţin de o dată pe trimestru, la convocarea preşedintelui asociaţiei. Consiliul adoptă deciziile cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
Art.19 Preşedintele este organul executiv al asociaţiei, el asigurând conducerea curentă a activităţii acesteia. Preşedintele asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale şi a deciziilor consiliului de conducere. Preşedintele reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii, semnătura sa angajând în mod valabil asociaţia. Preşedintele conduce aparatul administrativ al asociaţiei (secretar, contabil, casier, etc.).
Art.20 Consiliul de conducere va stabili prin decizie, atribuţiile ce vor fi delegate celor doi vicepreşedinţi.
Art.21 În cadrul asociaţiei funcţionează următoarele comisii de specialitate:
- comisia tehnică;
- comisia medicală;
- comisia juridică, de legislaţie şi disciplină,
- comisia de cenzori,
- comisia de avalanşe,
- comisia de salvare aeriană.
Art.22 Comisia de cenzori va îndeplini următoarele atribuţii:
a) Verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) Întocmeşte rapoarte pe care le prezintă consiliului director, fără drept de vot.
c) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, statut sau stabilite de către adunarea generală. Art.23 Comisia de cenzori va fi alcătuită din trei membri, unul putând fi expert contabil autorizat.
Art.24 Numărul membrilor şi atribuţiile fiecărei comisii se stabilesc de către consiliul de conducere. Membrii comisiilor sunt desemnaţi prin decizia consiliului de conducere.
Art.25 Fiecare comisie va adopta un regulament propriu de funcţionare.
Art.26 Comisia juridică, de legislaţie şi disciplină propune modificarea statutului asociaţiei, ori de câte ori consideră că aceasta se impune, redactând proiectul actului adiţional. De asemenea, comisia va urmări îmbunătăţirea legislaţiei referitoare la domeniul salvării montane. În acest scop, comisia face propuneri organelor de conducere care au drept de iniţiativă legislativă, redactând sau colaborând la redactarea proiectelor actelor normative. Comisia este instanţa disciplinară a asociaţiei, calitate în care va analiza abaterile disciplinare săvârşite de către membrii A.N.S.M.R., în cazurile în care a fost sesizată, dispunând, după caz, sancţiunile disciplinare. Hotărârile comisiei vor putea fi atacate în faţa consiliului de conducere, în termen de 15 zile de la comunicare. În soluţionarea cauzelor cu care a fost sesizată, comisia va aplica regulile de procedură stabilite prin regulamentul propriu, precum şi, în cazurile în care aceasta nu dispune, normele Codului de procedură civilă.

Capitolul IV
Patrimoniul asociaţiei

Patrimoniul A.N.S.M.R. se compune din totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite.Consiliul de Conducere al Asociaţiei este organismul care stabileşte numărul acestora în funcţie de necesităţi.
Bugetul A.N.S.M.R. are următoarea structură:
- Taxa de înscriere stabilită de Consiliul de Conducere,
- Cotizaţiile anuale a membrilor stabilite de Consiliul de Conducere şi aprobate de Adunarea Generală,
- Din donaţii sau subvenţii de la diferitele instituţii sau persoane particulare, în lei sau valută,
- Alte mijloace realizate prin activităţi proprii, cu caracter lucrativ.
Fondul de bază (format din taxa de înscriere, cotizaţii şi alte surse) se foloseşte pentru organizarea şi finanţarea activităţilor proprii ale A.N.S.M.R. sau ale cercurilor profesionale, teritoriale, conform bugetului, sau, în cazuri neprevăzute, conform hotărârii consiliului de conducere.
Fondurile speciale constituite din donaţii sau din alte venituri în lei sau valută, se utilizează potrivit normelor stabilite de Consiliul de Conducere (exemplu: acoperirea unor facilităţi acordate, stimularea iniţiativelor profesionale, burse în străinătate, oferirea de premii unor membri sau unor persoane care au contribuit la bunul mers al activităţii asociaţiei evaluat material, etc.).
Fondurile A.N.S.M.R. se depun în contul deschis la Banca Comercială Română Braşov.
Activitatea administrativă a A.N.S.M.R. se desfăşoară de persoane desemnate în acest scop de Consiliul de Conducere, organism care stabileşte numărul acestora, funcţia de necesitate, stabilind şi nivelul remunerării raportat la complexitatea activităţiidesfăşurate şi cu încadrarea în bugetul aprobat .
Se pot plăti colaborările la publicaţii, cărţi, tipărituri sau alte acţiuni proprii, care aduc venit sauau scopul de promovare a activităţii Asociaţiei.
În baza bugetului aprobat, asociaţia poate efectua cheltuieli pentru:
- abonamente la diverse publicaţii de specialitate;
- procurarea de cărţi şi alte materiale documentare;
- afilierea la asociaţii sau organizaţii naţionale sau internaţionale şi plata în lei sau valută a cotizaţiilor obligatorii,
- întreţinerea sediului şi alte cheltuieli administrative, precum şi dotări tehnice,
- investiţii necesare dezvoltării şi funcţionării în bune condiţii a Bazei Naţionale Salvamont şi a Dispeceratului Naţional Salvamont.
Pentru asigurarea operativităţii de marketing, management, investiţii, Preşedintele Asociaţiei va angaja cheltuieli cu aprobarea Consiliului de Conducere.
Persoanele care fac parte din organele alese, nu pot fi retribuite pentru funcţiile îndeplinite.

Capitolul V
Dispoziţii finale

- Pentru a-şi desfăşura activitatea ca persoană juridică, A.N.S.M.R. are insignă, emblemă şi legitimaţie de membru. - Regulamentul de funcţionare va fi stabilit în detaliu prin hotărâre a adunării generale. - Consiliul de conducere al A.N.S.M.R. aprobă publicaţiile, insignele şi alte materiale cu scop de promovare, care se editează în ţară şi în străinătate. - La înscriere, membrii vor primi carnetul de membru şi insigna asociaţiei, în mod gratuit. De asemenea, fiecare membru va primi, tot gratuit, un exemplar din buletinul informativ editat de către A.N.S.M.R. - A.N.S.M.R. nu poate fi dizolvată pe cale administrativă. Prezentul statut a fost întocmit şi aprobat de către membrii A.N.S.M.R., cu ocazia şedinţei desfăşurate ………………………, în data de……………… .

Preşedinte Vicepreşedinte Vicepreşedinte Secretar


Seniorii Salvamontului din Romania

Anul trecut s-au aniversat 40 de ani de salvamont in Romania. Cu aceasta ocazie au primit titlul de “Senior al salvamontului romanesc” urmatorii:

apasati pe titlu pentru a vedea lista.
s21   s20   s19  

Tabel cu instructorii de la scolile salvamont

Instructorii de la scolile salvamont sunt urmatorii:

Apasati pe titlu pentru a vedea lista detaliata. Puteti descarca lista in format .doc din sectiunea documente/fisiere (trebuie sa va logati)